Dette er menighetsrådet

Dette er menighetsrådet

Lovpålagt organ med nøkkelrolle i menigheten.

Tekst: Gunn Kari Fjæren

Menighetsrådet velges for fire år av gangen. Valgene samordnes nå med offentlige valg: Fjellhamar menighetsråd ble valgt i september 2015 samtidig med valg til kommunestyrer og fylkesting, men i egne valg i egne lokaler.

Det er 8 medlemmer og 5 varamedlemmer i Fjellhamar menighetsråd. I tillegg til de 8 er soknepresten medlem av menighetsrådet. Møtebøkene offentliggjøres fortløpende her på nettsiden.

To av menighetsrådets medlemmer er medlem av Lørenskog kirkelge fellesråd som har ansvar for kirrkebygg, kirkegård og arbeidsgiverspørsmål, sammen med kirkevergen.

Menighetsrådet er et lovpålagt organ med oppgaver fastsatt i Kirkeloven:

«§ 9. Menighetsrådets oppgaver.

Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet.

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.

Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas innsamling i kirken og forvalter de midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gave til kristelig virksomhet i soknet, med mindre annet er fastsatt. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. Avgjørelse om opprettelse av stillinger skal godkjennes av kirkelig fellesråd.

Menighetsrådet medvirker ved utnevning og tilsetting i kirkelige embeter og stillinger etter de regler som gjelder til enhver tid.

Menighetsrådet innbyr minst en gang i året de tilsatte i soknet til å ta del i rådets drøftinger om menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger.

Menighetsrådet forbereder og gir innstilling til avgjørelse i alle saker som legges fram for menighetsmøtet, jfr § 10, eller som menighetsmøtet selv tar opp.

Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet.

Menighetsrådet skaffer til veie de opplysninger og gir de uttalelser som departementet eller annen kirkelig myndighet ber om og utfører for øvrig de oppgaver som det til enhver tid er pålagt av Kongen eller departementet.»

Bilde: De nye menighetsrådet 2015 - 2019: Reidar Kavlie-Borge, Astrid S. Ralger, Christiane Spilling, Bente Molstad, Bjørn-Olav Solheim, Marit Hofset, Espen Robshalm Kjørven, Steinar Hansen, Jørn Aleksandersen,Kirsti Frøshaug, Arild Isaksen og Marte A. Vilming. Foto: : Gunn Kari Fjæren


Del denne artikkel på e-post