Strategiplan 2016 - 2019

Strategiplan 2016 - 2019

Visjon: Levende tro og varme fellesskap

 

Strategi for 2016-2019

Fjellhamar menighet

Visjon: Levende tro og varme fellesskap

Fjellhamar menighet er til for at mennesker skal ha en levende tro på Jesus og få være med i varme fellesskap.

11. mai 2016

Justert mars 2017 og mars 2018

 

Hovedmål: Inkludere, utruste og gi videre

Inkludere - Vi skal inkludere alle

Utruste - Vi skal utruste til tro og tjeneste

Gi videre - Vi skal gi videre evangeliet om Guds kjærlighet

 

1. Inkludere – delmål, virkemidler og måltall

«Kom, alle tørste, kom til vannet! Dere uten penger, kom og kjøp korn og spis!» (Jesaja 55,1)

 

1.1 Alle som kommer, skal bli sett

 •  Vi vil at alle som kommer på gudstjeneste skal bli ønsket velkommen i døra
 •  Vi skal ha 14 kirkeverter til gudstjenesten kl. 11.00 og 6 til G2-gudstjenesten
 •  Vi vil at det skal være velkomsttjeneste på kirkebakkekaffe og kveldsmat
 •  Vi skal ha 14 kirkeverter til gudstjenesten kl. 11.00 og 6 til G2-gudstjenesten
 •  Vi ønsker at prestene som regel skal stå i våpenhuset etter gudstjenesten.
 •  Vi skal forkynne om å se hverandre og ta imot nye.
 •  Vi må finne ut hvordan vi kan sørge for at alle som deltar på arrangementene våre blir sett og møtt.

1.2 Alle som vil, skal få bidra

 •  Vi skal arbeide systematisk med rekruttering til oppgaver og medarbeiderskap
 •  Vi skal utfordre jevnlig til å bli medarbeider, og få frem bredden og variasjonen i oppgavene
 •  Vi skal informere på fire gudstjenester i året
 •  Vi skal utfordre jevnlig til å delta i givertjeneste og legge godt til rette for andre former for økonomisk støtte
 •  Vi skal informere på to gudstjenester i året
 •  Vi skal passere 530 000 i givertjeneste i løpet av 2018 (desember 2017 484 000)
 •  Vi vil spørre nye om de ønsker å bidra
 •  Vi vil bruke gratisuka og andre praktiske tjenester aktivt for å rekruttere nye medarbeidere
 •  Vi ønsker å rekruttere fem nye medarbeidere i året
 •  Vi skal invitere lokale organisasjoner / foreninger til kirken.
 •  Vi skal forkynne om tjeneste og medarbeiderskap

1.3 Vi skal ha arenaer og arrangementer for alle.

 • Vi skal ha varierte, relevante og involverende gudstjenester.
 • Vi vil øke gudstjenestedeltakelsen med 5 % til 172 i snitt hver søndag i 2018
 • Vi vil øke andelen som går til nattverd med 69% til 74 % på nattverdgudstjenestene i 2018 Vi vil at gudstjenestene skal ha høy kvalitet og være godt forberedt.
 • Vi skal ha felles møtesteder for G1- og G2-miljøene.
 • Vi vil arrangere menighetsweekend for alle generasjoner.
 • Vi ønsker å være 100 på menighetsweekenden fordelt på alle generasjoner
 • Vi vil ha et trosopplæringstiltak i alle årskull (0-18).
 • Vi vil starte 1 nytt trosopplæringstiltak i 2018
 • Vi vil videreutvikle et kontinuerlig tilbud for alle årskull (0-18 år).
 • Vi vil bygge opp et ungdomskor og et voksenkor / forsangergruppe
 • Vi skal opprette en seniorgruppe som tar ansvar for å utvikle menighetens seniorarbeid 
 • Vi vil arrangere lavterskelsamlinger (tirsdagstapas, konserter, kulturarrangement mv.)
 • Vi må finne ut hvordan vi kan tilrettelegge for folk som ikke kan godt norsk
 • Vi vil sørge for praktisk tilrettelegging slik som kjøretjeneste, stellerom, matallergi m.m.
 • Vi må finne ut om vi innfrir krav til universell utforming, og lage en tiltaksplan for hvordan våre arrangement (både rom og innhold) er tilgjengelig for flest mulig.

1.4 Vi skal være synlige utenfor kirken.

 • Vi vil arrangere gratisuka.
 • Vi vil arrangere julegrantenning og julemesse.
 • Vi vil ha en brukervennlig nettside.
 • Vi vil bruke sosiale medier til å informere om kirkens tilbud.
 • Vi skal ha 800 følgere på Facebook i løpet av 2018 (Desember 2018: 610)
 • Vi vil vurdere å utvikle høst- og vårprogrammet til å bli et menighetsblad.
 • Vi ønsker jevnlig å bruke ranselpost og plakater for aktiviteter og arrangement.
 • Vi skal oppsøke og ønske velkommen nytilflyttede medlemmer.

2. Utruste – delmål, virkemidler og måltall

: «...for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp,» (Efeserne 4,12)

2.1 Vi skal invitere alle til å være med i smågrupper

 • Vi skal bruke infoskjerm og brosjyre til å invitere jevnlig til smågrupper
 • Vi vil jevnlig ha en aksjon for å opprette nye smågrupper
 • Vi ønsker å få med 10 nye i smågrupper i løpet av 2018
 • Vi vil lage en plan for hvordan vi skal få invitert flest mulig personlig
 •  Vi vil ha jevnlige samlinger for smågruppeledere

2.2 Vi vil at flest mulig skal få høre forkynnelse som treffer dem

 • Vi vil legge prekener ut på menighetens nettsider
 • Vi vil podcaste prekner
 • Vi vil ha søndagsskole for småbarns- og tweensalder • Vi skal ha andakt eller samlingsstund på faste tilbud
 • Vi skal arrangere temagudstjenester
 • Vi skal ha gudstjenester tilrettelagt for personer med psykisk utviklingshemming
 • Vi skal ha andakter på sykehjem/institusjoner

2.3 Alle skal få muligheten til å få mer kunnskap om kristen tro

 • Vi vil arrangere tirsdagstapas
 • Vi vil arrangere undervisningskvelder selv eller legge til rette for å delta på undervisning i andre sammenhenger
 • Vi ønsker å øke oppslutningen om trosopplæringstiltakene
 • Vi vil at alle trosopplæringstiltak skal ha mer en 20 % oppslutning i 2018 og at det i gjennomsnitt skal være 40 % deltakelse for alle trosopplæringstiltak
 • Vi vil videreutvikle melkeprogrammet
 • Vi ønsker at 40 % av konfirmantene i 2017 fullfører skummetmelkprogrammet som ledere på konfirmantleir
 • Vi ønsker at 20 % av konfirmantene i 2015 og 2016 fullfører lettmelkprogrammet som ledere på konfirmantleir • Vi vil legge til rette for gudstjenester for barnehage og skole

2.4 Vi skal følge opp hver enkelt medarbeider

 • Vi vil at hver medarbeider skal ha opplæring, oppfølging og en fast kontaktperson som sørger for dette
 • Vi vil arrangere jevnlige medarbeidersamlinger for grupper av medarbeidere
 • Vi skal ha årlig medarbeiderfest eller medarbeiderkirkekaffe.
 • Vi vil tilby medarbeidere kurs (ved mulighet, ønske og behov)

3. Gi videre – delmål, virkemidler og måltall

«Herrens Ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne et godt budskap for fattige. Han har sendt meg for å rope ut at fanger skal få frihet og blind få synet igjen, for å sette undertrykte fri og rope ut et nådens år fra Herren.» (Lukas 4,18-19)

3.1 Vi vil engasjere oss for vanskeligstilte i lokalsamfunnet

 • Vi skal forkynne om å vise omsorg og hjelpe vanskeligstilte
 • Vi vil ha egen besøkstjeneste
 • Vi vil ha 5 besøksvenner i besøkstjenesten i løpet av 2018
 • Vi vil bidra til å inkludere flyktninger som kommer til Lørenskog
 • Vi ønsker å samarbeide med kommunen og andre organisasjoner og menigheter for å utvikle diakonale tilbud.
 • Vi vil bidra til å inkludere tiggere som kommer til kirken

3.2 Vi vil dele troen på Jesus

 • Vi vil arbeide for at flere velger dåp
 • Vi vil øke oppslutningen om dåp i blant medlemmer og de tilhørende til 77 % i 2018 (2015: 67 %)
 • Vi skal ved forkynnelse og undervisning oppmuntre den enkelte til å dele troen med venner og bekjente
 • Vi vil ta med venner og bekjente på tirsdagstapas og andre arrangement i kirken
 • Vi vil være med i samarbeidet om å bygge opp et kristent ungdomsmiljø i Rezekne
 • Vi ønsker å engasjere flere i misjonsprosjektet i Rezekne.
 • Vi vil bidra i rekruttering av nye til fulltidstjeneste i kirke og misjon.
 • Vi ønsker at 7 fra menigheten tar bibelskole eller kirkelig utdannelse i 2018

3.3 Vi vil fremme engasjement for klimaet og global rettferdighet

 • Vi skal fokusere på klima og global rettferdighet i forkynnelse og undervisning
 • Vi vil følge opp og fornye vårt ansvar som grønn menighet
 • Vi vil arbeide for at fellesrådet sertifiseres som miljøfyrtårn
 • Vi ønsker å involvere hele menigheten i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon
 • Vi vil dekke alle rodene på fasteaksjonen i 2018
 • Vi vil ha bøssebærere til et område i hver TV-aksjon

 

Her finner du den reviderte Strategiplanen 


Del denne artikkel på e-post