Resultater fra spørreundersøkelsen


Om du var med å svare selv, eller ikke, kan du se noen av svarene her!

 

I januar og februar gjennomførte vi en spørreundersøkelse for å finne ut mer om hva vi i Fjellhamar menighet kan gjøre bedre, og hva som fungerer bra. Nå er resultatene klare. 

Undersøkelsen ble gjort midt i en periode med tilnærmet full nedstengning av samfunnet pga covid-19, så vi vet ikke helt hvor sammenlignbare svarene vi fikk vil være med tidligere eller fremtidige undersøkelser av det samme. 

114 deltok - få sikre svar

Vi fikk inn 114 svar på undersøkelsen. Det er en betydelig andel av de som er aktive i menigheten til daglig, og dermed har vi fått mye verdifull informasjon. Samtidig er ikke 114 mange nok til at vi kan vite helt hvor representative svarene er. Ikke alle har svart på alle spørsmål. 

Få unge, mange eldre

Bare tretten av de som svarte var i aldersgruppa 15-25, mens 33 var 66 år eller eldre. 

Totalt fikk vi 30 svar fra folk under 36, 35 svar fra aldersgruppa 36-55, og 49 svar fra folk over 55.

Menigheten er viktig for de fleste

98 personer, eller drøyt 85%, svarte at menigheten er viktig, ganske viktig eller svært viktig. Tretten personer svarte at menigheten er litt viktig, og tre at den ikke er viktig. 

Mange frivillige medarbeidere

Av de 114, svarte 53 at de er frivillige medarbeidere. Det gjør at andelen frivillige medarbeidere er en hel del høyere i undersøkelsen enn i virkeligheten, noe som nok påvirker enkelte av svarene. Gjennomgående gir medarbeiderne noe høyere score på mange av spørsmålene. 

De fleste går på gudstjeneste

Av 110 som har svart på spørsmålene om gudstjenester, sier 91 at de pleier å delta i gudstjenester, mens 19 svarer enten at de kun er med på andre aktiviteter eller at de kun går på gudstjeneste i forbindelse med dåp, konfirmasjon og høytider.

Av de 91 sier 52 at de bare går på formiddagsgudstjenester, 21 at de går på både formiddagsgudstjenester og G2, og 18 at de bare går på G2. Sammenslått sier altså 63 at de går på formiddagsgudstjenester og 37 at de går på G2. 

Under halvparten er på gudstjeneste annenhver uke eller oftere

49 stykker svarer at de går på gudstjeneste annenhver uke eller oftere. 28 går én til to ganger i måneden, mens 33 går to ganger i kvartalet eller sjeldnere. 

Vi spurte også om hvordan gudstjenestene oppleves: er de varierte, involverende og relevante? Scoren gikk fra 1 til 6, og godt over halvparten ga 5 eller 6 på relevans og variasjon, mens litt under halvparten ga det samme på involvering. Et svært lite mindretall ga 1 eller 2, mens resten ga 3 eller 4. 

Det er vanskelig å vite i hvor stor grad det er mulig å få til at alle som kommer opplever stor nok grad av variasjon, involvering og relevans. Disse tallene må vi nok se på hvordan utvikler seg før vi kan si noe om hvor mye vi tror vi kan forbedre dem. Uansett kommer vi selvsagt til å gjøre alt vi kan for at flest mulig skal oppleve at gudstjenestene angår dem og gir dem noe. 

Ikke alle føler seg sett

Fjellhamar menighets visjon er «Levende tro, varme fellesskap». En av de viktigste byggesteinene for fellesskapet, er at vi ser hverandre. Derfor spurte vi alle om i hvilken grad de opplever at de blir sett og møtt når de kommer til kirken. Heldigvis ga 82 av 111 scoren 5 eller 6 på dette spørsmålet. 19 ga 4, mens 10 personer ga scoren 2 eller 3. Her ønsker vi å gjøre det vi kan for å bli bedre. Vi er overbevist om at det er mulig å sørge for at alle som kommer til kirken skal oppleve seg sett og møtt på en god måte. 

Menigheten i koronatiden

Siden mars 2020 har menigheten blitt viktigere enn før for 22 av de som svarte, 20 sier den er blitt mindre viktig enn før, mens 71 sier den er like viktig eller uviktig som før. 87 av 113 har vært fysisk til stede på gudstjenester eller annet kirkelig arbeid etter at koronaen satte en stopper for vanlige aktiviteter. Av disse 87 synes 71 av smitteverntiltakene som har vært gjennomført i forbindelse med kirkelige arrangementer har vært tilstrekkelige, 3 synes de virker overdrevne, 11 synes tiltakene har virket tilstrekkelige, men skulle ønske vi kunne gjort enda mer for å redusere smittefare, og 2 svarer at tiltakene virker utilstrekkelige slik at de ikke føler seg trygge i kirken. 

7 av 113 har ikke sett videogudstjenester eller annet videoinnhold menigheten har publisert det siste året. 23 har sett én eller noen veldig få videoer, 39 har sett på noen, 31 har sett en god del, og 13 har sett alt eller nesten alt. 

 

Vil du vite ennå mer, vil det gis en god presentasjon av undersøkelsen på Årsmøtet 30. mai