Her er kandidatene til kirkevalget!


Les mer om kandidatene til Fjellhamar menighetsråd, som er det lokale styret av kirken. 

 

Hvert fjerde år, parallelt med kommune- og fylkestingsvalget, er det også valg til kirkens to valgbare råd, menighetsråd og bispedømmeråd. Her er en kort presentasjon av kandidatene til Fjellhamar menighetsråd, som er det lokale styret av kirken. Listen er satt opp av nominasjonskomiteen i Fjellhamar menighet. Fjellhamar menighet ønsker alle et godt valg og oppfordrer alle stemmeberettigede medlemmer til å bruke stemmeretten sin!

Husk du kan forhåndstemme på Kirkevergens kontor i 7.etg. på Lørenskog Hus (Inngang A).

På valgdagene 8-9.september kan du stemme følgende steder; Luhr Skole, Fjellsrud Skole og Kurland skole.

8.september kl.15.00 - 18.00

9.september kl.10.00 - 21.00

Her er våre kandidater:

1: Arild Isaksen, 66 år, Tømmerveien, Kurland, Humanitær koordinator. Epost: aril-is@online.no

1. Menighetsrådet er et viktig nav i menighetens liv og det oppleves som meningsfylt og spennende å være med i rådet, og å samarbeide tett med staben og de mange frivillige. Det å være med å utvikle kirkens mangfoldige arbeid i nærmiljøet vårt ser jeg på som viktig og jeg vil arbeide for at Den Norske Kirke fortsatt skal være et sentralt sted for bygda vår, i alle livets faser, i gleder og sorger. Fjellhamar menighet har som visjon " levende tro og varme felleskap". Det opplever jeg i dag, og vil gjerne bidra til menighetens videre utvikling også i årene som kommer. Derfor stiller jeg til valg for en tredje menighetsrådsperiode. 

2. For meg er det viktig at Den Norske Kirke er en kirke for alle, hvor ingen føler seg diskriminert eller ekskludert. Jeg vil jobbe for en fortsatt varm, raus og inkluderende folkekirke, og være med å løfte fram kirkens viktige og gode budskap til oss mennesker. I tiden som kommer ønsker jeg at menigheten videreutvikler gode møtepunkter som Babysang og Supertirsdag for barnefamilier, og jeg ønsker også at det satses mer på sang, musikk og kor i menighe

2: Marit Kristine Hofset, 58 år, Kildeveien, Fjellhamar, Seniorrådgiver. Epost: marit.hofset@gmail.com

1: Jeg stiller til valg fordi jeg er glad i Fjellhamar menighet. Det er et fellesskap som betyr mye meg, og et sted der jeg får næring for troslivet mitt. Et sted der jeg får oppleve felleskap med Jesus, og med andre kristne.

2: Mine hjertesaker er virkeliggjøring av visjonen om levende tro og varme fellesskap. At de som ønsker å være med i menigheten skal få møte et levende og inkluderende fellesskap, og at de skal oppleve at de er velkommen.

 

3: Jørn Espen Fjelle Aleksandersen, 57 år, Timoteiveien, Finstadjordet, Banksjef. Epost: jaleksan@online.no

1: Fordi jeg ønsker å være med å påvirke hvordan Fjellhamar menighet utvikler seg de neste år.

2: Å se at flere mennesker, i alle aldersgrupper, finner sin plass i Fjellhamar menighet. Dette gjennom at vår visjon om "Levende tro - varme fellesskap" blir en realitet for mange flere enn i dag.
 

 

4: Anita Frosterud Reitan, 45 år, Hogstveien, Kurland. Universitetslektor. Epost: anitareitan@getmail.no

1. Jeg har sagt ja til å stille til valg for Fjellhamar menighet, fordi jeg ønsker å bidra til at kirken skal bli et godt sted å være for flere. Som relativt ny i kirken mener jeg at jeg kan komme med innspill og tanker sett utenifra som kan bidra til at flere kan oppleve kirken som et fristed i en ellers aktiv hverdag.
 

2. Min hjertesak er at flere skal få oppleve hva kirken kan tilby. Jeg ønsker å jobbe for flere lavterskeltilbud og arrangementer, slik at flere i lokalbefolkningen kan komme i kontakt med kirken og få oppleve at den kan gi glede, trygghet og være et pusterom i hverdagen.

 

5: Rune Robsahm Kjørven, 60 år, Trollstigen Fjellhamar, Spesialrådgiver. Epost: rr-kjoer@online.no

1. Jeg har sagt ja til å stille fordi jeg har opplevd Fjellhamar kirke og menighet som en ekte folkekirke. De favner alle generasjoner, er synlig tilstede i lokalsamfunnet og har en tydelig visjon om å være åpen og inkluderende og gjennomfører denne i praksis. Det er bra å kunne bidra med noe som betyr noe for folk. Aller helst ville jeg hatt flere ungdommer med i menighetsrådet for la dem forme kirken og veien videre.

2. Jeg har ikke mange enkeltsaker, men ønsker at Fjellhamar menighet forblir en folkekirke og tilstedeværende i lokalsamfunnet. 

Jeg er veldig glad i musikk og i Fjellhamar kirke kan vi høre musikk fra øverste hylle. Det blir aldri nok musikk i kirka!

6: Geir Morten Førland, 48år, Starveien, Oslo, prosjektleder. Epost: gfo@lorenskog.kommune.no

1. Jeg stiller til valg fordi menighetsrådet har en viktig oppgave som berører svært mange mennesker.

2. Hjertesaker er kirken som møteplass i lokalsamfunnet

 

 

 

7: Kirsti Harda Frøshaug, 69 år, Gamleveien, Fjellhamar, Pensjonist. Epost: k-froesh@online.no

1: Jeg er glad i Fjellhamar menighet. Det er mitt åndelige hjem. Så når jeg blir bedt om å påta meg en oppgave prøver jeg å svare ja så langt jeg klarer. Så også menighetsrådet. Jeg har sittet i flere perioder tidligere og synes det er en meningsfull måte å bidra i Guds rikes arbeid.

2: Jesu kirke på jorden har, etter min mening, to hovedoppgaver; å forkynne evangeliet om den oppstandne Jesus Kristus til alle mennesker. Og å vise omsorg og ansvar for alle mennesker og skaperverket. Jeg ønsker at alle som kommer i kontakt med Fjellhamar menighet skal på øye på Jesus gjennom ord og handling. Dvs. at de får oppleve levende tro og varme felleskap.

 

 

 8: Monica Jørgensen Holm, 52 år, Ivar Aasens vei, Fjellhamar, driftsingeniør. Epost: monica.holm@ubf.oslo.kommune.no

1: Jeg ønsker å bidra inn i Fjellhamar menighet. Vi må jobbe for og støtte opp om de kristne verdiene. Jeg tror at gode og tydelige verdier gjør folk tryggere. Vi trenger rammer i livene våre. Jeg ønsker at flere vil gå i gudstjenestene, og at flere vil trives og føle tilhørighet til vår menighet. Jeg tror å møtes i smågrupper i hjemmene er en fin ting. Det er godt å stoppe opp og samtale ut ifra bibelen, og relatere bibelen til våre egne liv. Det er jo det som gir oss en levende tro. Jeg mener vi trenger flere slike fellesskap i den travle tiden vi lever i.

2: Gudstjeneste og diakoni er mine hjertesaker. Det er i gudstjenesten vi i menigheten møtes, føler fellesskap, og får inspirasjon til egen tro.Vi trenger også å strekke oss etter noe utenfor oss selv. Kamp for rettferdighet og vern om skaperverket er viktig å gjøre noe for. Kanskje kan det få oss til å bli mer takknemlige.

 

9: Bente Helle Molstad, 43 år, Hogstveien, Kurland, Spesialergoterapeut. Epost: bentehm@getmail.no

1: Fjellhamar menighet betyr mye for meg, og jeg har lyst til å være med å påvirke menigheten gjennom arbeidet som gjøres i menighetsrådet. Jeg har sittet i menighetsrådet i den siste 4-årsperioden, og er kjent med hva det innebærer. Jeg tror det er bra for menigheten at det er en blanding av gamle og nye i det kommende menighetsrådet.

2: Jeg ønsker at Fjellhamar menighet skal være et sted hvor alle blir sett og føler seg velkommen, hvor man får styrket troen og har et fellesskap. Det innebærer at vi må ha tilbud for alle aldersgrupper, og møteplasser hvor vi kan bli bedre kjent med Gud og hverandre.

 10: Jostein Svanholm Helland, 33 år, Elveveien, Fjellhamar. Serviceingeniør. Epost: jostein.s.helland@gmail.com

1. Jeg ønsker å være med og jobbe for menigheten på Fjellhamar, og da jeg ble utfordret til å stille til valg, var det enkelt å takke ja. Hvis jeg kan brukes i denne sammenhengen er det riktig spennende.

2. Hjertesakene mine er å ha en inkluderende og mangfoldig kirke. Et sted alle kan komme og føle seg velkommen og sett uansett hvor i livet man er.

 

11: Kari Ågot Amlie Olafsrud, 72 år, Georg Stangs vei, Skårer. Pensjonist       Epost: kari.olafsrud@gmail.com

1. Jeg stiller til valg fordi jeg ble spurt og tenker at jeg har noe å bidra med.

2. Jeg er opptatt av å legge tilrette for samtaler om Jesus-tro og hverdagsliv i samtalegrupper og i medvandrerrelasjoner. Fjellhamar menighet er «en grønn» menighet og jeg ønsker å være med å videreutvikle dette. 

 

 

12: Hans Magne Ulrik Gravseth, 52 år, Rastaveien, Rasta, Lege. Epost: hmagne-g@online.no

1: Jeg stiller til valg for Fjellhamar menighetsråd for å kunne være med på å påvirke og utvikle menigheten slik at den blir et viktig samlingspunkt for folk i alle aldre.

2: I særdeleshet er jeg opptatt av at det blir attraktivt for barn og unge. Og menighetens aller viktigste budskap er at "Alt er gratis!"

 

13: Bjørn Olav Solheim, 59 år, Otto Sverdrups vei, Fjellhamar, Servicetekniker. Epost: famsol@online.no

1: Har et ønske å bidra positivt i menigheten og lokalmiljøet.

2: Å beholde G2 (gudstjenesten annen hver søndag kl 17)