Hvem vil styre kirken vår?


Det er kirkevalg 8. og 9. september 2019. Kanskje du vil stille til valg?

 

Rekk opp hånda sjøl eller finn fram til folk du tror kan være viktige i lokalkirken din. Ved kirkevalget skal det velges 8000 frivillige til å lede kirkens arbeid. Bli med på noe stort: Si ja dersom du blir spurt om å stille til valg. Og gi din stemme på valgdagen. Vi vil samarbeide for at flere oppdager det store og gode ved å gi av sin tid til det som bygger fellesskap.

Bli med!
Du trengs til den viktigste oppgaven i dagens Norge: Å skape sterkere fellesskap i bygd og by. Mange tendenser bryter ned fellesskapet mellom oss. Vi trenger å engasjere oss for å motarbeide isolasjon og splittelse. Vi må jobbe fram en motkultur mot alle tegn som tyder på forakt for svakhet. Vi vil støtte det som fremmer respekt for både skaperverket og for hvert enkelt menneske. Kirken din gir mange muligheter for ditt engasjementet. I møtene med folk i ditt nabolag kan dine holdninger og handlinger utgjøre en stor forskjell.

Menighetsrådet skal oppnevne en nominasjonskomité som skal nominere kandidater. Det er i tillegg anledning for andre til å levere inn egne kandidatlister. Alle kandidatlister er satt opp i prioritert rekkefølge.  

Til de regionale bispedømmerådsvalgene vil det foreligge lister fra en nominasjonskomite (som består av ett medlem fra hvert prosti i bispedømmet etter avstemning i et valgmøte der hvert menighetsråd sender sin representant), og fra andre nomineringsgrupper.

Hva gjør menighetsrådet?
Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor. Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning.

Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:
•    Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
•    Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
•    Gudstjenester
•    Kirkemusikk
•    Ofringer
•    Utleie av kirken
•    Uttalerett ved ansettelser av prest, prost og biskop
•    Samarbeid med frivillige
•    Langsiktig planlegging av menighetens arbeid
•    Menighetsrådet har en representanter i kirkelig fellesråd. Kirkelig fellesråd tar seg av administrative og økonomiske oppgaver vegne av soknene, og de oppretter og legger ned stillinger

Skårer menighetsråd har 8 medlemmer. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. I tillegg deltar menighetens sokneprest fast på rådsmøtene.

Menighetsrådet møtes 3-4 ganger i halvåret. Medlemmene velges for fire år.

En undersøkelse blant menighetsrådsmedlemmer viste at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet. 85 prosent synes vervet er mer eller like tilfredsstillende som de hadde forventet.

Ti gode grunner til å være med i menighetsrådet:
1. Du bidrar til å holde lokalkirken levende
2. Du blir del av et kristent fellesskap
3. Du gjør en viktig jobb for fellesskapet
4. Du kan sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
5. Du får innblikk i og påvirker de demokratiske prosessene i kirken
6. Du får et nytt nettverk i lokalmiljøet ditt
7. Du kan sørge for at din kirke er en åpen og inkluderende kirke
8. Du preger aktivitetstilbudet i nærmiljøet ditt
9. Du får nyttig styreerfaring som du kan bruke i andre sammenhenger
10. Du kan oppdage nye sider ved deg selv    

Kilde: http://www.kirkevalget.no