Lær mer om diakoni


Den norske kirke vil være en tjenende kirke. Diakonien er et kjennetegn ved kirkens samlede oppdrag. Den preger fellesskapet og den enkeltes liv. 

 

Det teologiske utgangspunktet for diakonien finnes i det oppdraget Gud har gitt kirken, som kommer til utrykk i vår samlede kristne tro. Dette er visjonen for den diakonale tjenesten i Den norske kirke (hentet fra Plan for diakoni):

«Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste.»

Det er en sentral side av det kristne menneskesynet at vi som mennesker er skapt i Guds bilde til å være medmennesker. Vi er utlevert til hverandre, og vi er avhengige av hverandre og alt annet som lever. Ingen kan helt og holdent leve av seg selv eller for seg selv. Vi er skapt til å tjene hverandre og til å ha omsorg for hverandre. Samtidig er hele skaperverket avhengig av at menneskene tar sitt forvalteransvar på alvor. Med utgangspunkt i troen på Gud har vi ansvar for verden.

Nestekjærlighet
Mennesker er gjensidig avhengig av hverandre. Gjennom hele livsløpet trenger vi å bli møtt med nestekjærlighet og barmhjertighet. Nestekjærlighet i praksis handler om små, enkle handlinger og om store, krevende tiltak. Barmhjertigheten ydmyker ikke mottageren, men ivaretar den andres verdighet. Gjenkjennelsen; "det kunne vært meg", er viktig. Likeså gjensidigheten.

Inkluderende fellesskap
Tradisjonelle relasjonsmønstre og fellesskapsformer er i endring innenfor alle aldersgrupper. Ensomhet og mangel på tilhørighet rammer mange. Samtidig etableres det nye fellesskapsformer, blant annet gjennom internett. Dette gjenspeiles også i de kirkelige felleskap. Grunnleggende i kristen tro er at mennesket er skapt til fellesskap. Å styrke båndene mellom mennesker og knytte nye bånd der forhold er gått i stykker, er en diakonal utfordring. Gode fellesskap gir alle mulighet til både å yte og å ta imot. De har plass til mangfoldet og sørger for at ingen faller utenfor.

Vern om skaperverket
Vern om skaperverket favner alt Gud har skapt. Jorden med planter, dyr og mennesker, havet og luften og hele det økologiske samspill. "For jorden og alt som fyller den, hører Herren til." (1. Kor. 10,26). Det gjelder også vårt eget forbruk og livsstil.

Kamp for rettferdighet
Alle mennesker har rett til å leve et menneskeverdig liv. Vi kan ikke stille oss likegyldige til mennesker som kjemper for livet. I denne kampen må vi stå på rettferdighetens og solidaritetens side sammen med dem. Som kirke er vi utfordret til å arbeide med rettferdighet og menneskerettigheter i et globalt så vel som lokalt perspektiv. Dette gjelder blant annet utfordringer knyttet til globaliseringen, internasjonal handel, illegitim gjeld, fattigdom, krig, fred og forsoning og den teknologiske utviklingen.

___________________________________
Christina Marie Eikrem
Diakon
940 94 324
 ce799@kirken.no