Ny strategi 2020-2023 er klar


Visjonen forblir uendret: Levende tro og varme fellesskap

 

Fjellhamar menighet har i nærmere 20 år hatt en strategi for arbeidet sitt. Den nye menighetsrådet ser ingen grunn til å endre på det. Tvert imot er arbeidet med visjon, mål og tiltak både nyttig, bevisstgjørende og fokuserende når menighetsrådet går i gang med sin 4 års periode.

Denne strategien er utviklet gjennom vinteren og våren 2020, og etter en koronapause ble den fullført på forsommeren. Strategien ble vedtatt av menighetsrådet 18.06.2020, og ble lagt frem for menigheten på årsmøtet 22.06.2020. Strategien gjelder til og med 2023.og og er en forlengelse av strategien som gjaldt til og med 2019. I tett samarbeid med menighetsrådet, staben og ledere og representanter for menighetens undergrupper, har en egen strategigruppe utarbeidet selve strategidokumentet.

Strategien gjelder både for staben, menighetsrådet og frivillige medarbeidere. Stabens og menighetsrådets prioriteringer er først og fremst regulert i lovverk og instrukser, mens strategien er ment som en hjelp til å prioritere innsatsen i tillegg til de lovpålagte og nødvendige oppgavene. Så langt det er mulig, har vi derfor forsøkt å unngå å legge inn «ordinære driftsoppgaver» i strategien. Strategien setter fokus på oppgaver vi vil forbedre og utvikle oss på. Oppgaver som fungerer godt er ikke tatt med.

Strategi 2020 - 2023 kan du lese her

Slik ble strategien lagd

Staben og menighetsrådet begynte arbeidet ved å ta utgangspunkt i strategien som gjaldt fra 2016 til 2019. De gjennomgikk strategien i noen raske, overordnede runder, og oppsummerte innspillene sine til strategigruppa. Strategigruppa systematiserte innspillene, og tok dem med inn i en felles workshop med stab, menighetsråd og ledere og representanter for flere av menighetens undergrupper. I workshopen fikk vi ferdigstilt et forslag til de overordnede elementene (visjon, hovedmål og delmål).  Med dette som utgangspunkt, har strategigruppa og staben jobbet med å formulere tiltak under hvert delmål og strukturere selve strategidokumentet.

Slik er strategien strukturert

Oppbygningen av strategien er som følger: Visjonen er overordnet tre hovedmål. De tre hovedmålene er brutt ned i hhv. fire, fire og tre delmål. Under hvert delmål har vi en liste med tiltak (i forrige strategi kalt virkemidler). Under tiltakene vil det, der det er hensiktsmessig, også komme indikatorer (f eks måltall). Arbeidet med indikatorer er ikke fullført, og det vil bli lagt frem et forslag til indiaktorer for menighetsrådet på det første møtet etter sommerferien.