Beredskapsplan for kirkeasylanter


Ny plan er utarbeidet

 

Kirkeasyl har en lang tradisjon i Norge og kirkeasylanter som måtte komme til våre kirker skal behandles med omsorg og respekt, men også informeres om at kirkeasyl ikke er en varig løsning og sannsynligvis ikke vil hjelpe asylantenes sak. I vår menighet har vi tidligere hatt kirkeasylanter med de utfordinger det medfører for menighet og bruken av kirken. Fjellhamar Menighetsråd har derfor  i samarbeid med Kirkevergen utarbeidet en beredskapsplan for hvordan vi som menighet og Fellesråd vil håndtere eventuelle kirkeasylanter, og stab er/ vil bli informert om de retnngslinjene som er utarbeidet. Ved eventuelle kirkeasylanter i vår kirke i fremtiden vil en beredskapsgruppe tre i funksjon og på soknets vegne ta vare på asylantene mens de er i asyl. Beredskapsgruppen består av menighetsrådets leder og nestleder, kirkeverge og sokneprest. De vil også være dem som er ansvarlige for å håndtere en situasjon dersom det skulle oppstå. Andre brukere av kirken vil bli informert om hvordan en asylantsituasjon skal håndteres og telefonnummer til Beredskapsgruppen ved lett tilgjengelig oppslag i kirken. Eventuelle spørsmål om beredskapsplanen kan fås ved henvendlese til kirkevergen.

For ytterligere spørsmål: Kontakt Kirkevergen på tlf. 67 93 48 01